Mont icon Icon Eng

PLEME BJELICENaslovna
 
Uvod
 
Lješev Stup
 
Selo prije rata
 
Prezime
 
Vuk Lješevostupac
 
Vuk Raslapčević
 
Bratstvo Kuzman
 
Lješevostupci
 
Raseljavanje
 
Crnogorci
 
Ratovi do 1918
 
Otpor režimu i KPJ
 
NOB 1941-1945
 
Kraj XX vijeka
 
Registar imena
 
Novosti
 
Galerija
 

 

 

Ovo pleme se velikom dužinom granici sa Ćeklićima, na jugu i jugozapadu. Na sjeveru, najprije prema Cucama, bjelička međa polazi od tromeđe ćeklićke, cucke i bjeličke na planini Kurjaniku, pa ide sve preko visokih brda i glavica (među kojima su Vilinjak, Ljubina Gomila, Strmoglavnice, Milunova Borina i Siskov Brijeg) i izlazi kroz Planinicko Ždrijelo na planinu Planinik. A sa Planinikom nastaje sjeverna bjelicka granica prema plemenu Ozrinićima. Od Planinika dalje na istok ona se nastavlja preko brda i visova Miokova Osoja, Mrguda i Grujina Prisoja i izlazi na veliko brdo Dos više Kčeva. Zatim skreće na jugoistok i na jug najprije na vrh Potočine i na Lisačke Lake, pa preko planina Čevskog Lisca (njegovom "osojnom bandom") i Pješivca i pored planine Kosače (koja je bjelička) na veliko brdo Kosmaticu, od kojega počinje granica prema Lješanskoj Nahiji. Kosmatica je dakle na tromeđi Bjelica, Ozrinića i Lješanske Nahije. Južno od Kosmatice nastavlja se granica istočnim vijencem planine Stavora pa zatim preko visova Tocila (Veljeg i Malog) izlazi na veliku "gredu" Crnijelj. Južna strana Crnijelji je na tromeđi Bjelica, Lješanske i Riječke Nahije. Odatle nastaje južna međa bjelička, prema Kosijerima (u Riječkoj Nahiji). Ona ide cijelom dužinom preko visokih brda i glavica (od kojih su najglavnije: Sumeračka Glavica, Gola Glava, Malo Počivalo, Cer i Suhoploče) i izlazi na planinu Sinsić, na tromeđu Bjelica, Ćeklića i Kosijera. Najglavnija od bjeličkih naselja su:

DUB
On se dijeli na tri "sela" i na nekoliko manjih naselja od po jedne i dvije kuće, koja Dubljani ne označavaju naročitim terminom, nego ih zovu prošto njihovim imenima. "Sela" su podignuta po ivicama od nekoliko manjih dolova i dolaca, koji su neposredno jedan do drugoga, a ostala su naselja vezana za pojedine manje dolove i novijega postanka: naseljena iseljenicima iz glavnih sela. Na sjeveru je najprije "selo" Dub (sa 8 "kuća"), a u njegovoj blizini mala naselja: Gvozd (1 "kuća"), Jasen (1 "kuća") i Ornice (1 "kuća"), koja se takođe računaju u "selo" Dub. Dalje je na jugu "selo" Brijest, Gornji i Donji (6 "kuća"). Još je dalje na jugu selo Resna (Bjelice samo tako izgovaraju, mjesto Resna), sa 12 "kuća", a južno i jugoistočno od nje su mala naselja koja takođe spadaju u "selo" Resnu (u širem smislu): Donji Do (1 "kuća"), Pod Miloševu Stranu (1 "kuća"), Popanjska Laka (1 "kuća"), Klonsora (2 "kuće"), Milatkov Do (1 "kuća") i Duga Dolina (2 "kuće"). U cijelom naselju Dubu stanuje samo jedno brastvo, Milići, koje se dijeli na dvije glavne grane. U "selima" Dubu i Brijestu sjedi grana "Milići" u užem smislu (sa ograncima: Popovićima, Todorovićima i Ivanovićima), a u Resni grana Vukčevići sa užim prezimenima: Perovići ili Kostovići, Vujadinovići ili Martinovići i Bogdanovići.

PREDIŠ
je drugo glavno bjeličko naselje, na sjeveroistoku od Duba. Dijeli se na tri "sela", koja su isto onako kao i "sela" u Dubu poređana oko dolova i dolaca, koji čine grupe od susjednih ulegnuća. Najdalje je na sjeveru "selo" Pejovići sa 26 "kuća"; jugozapadno su od njega Abramovići (16 "kuća"), a na jugu "selo" Andrići sa 20 "kuća". U Andriće spada i malo naselje Ovsišta (4 "kuće"), koje je na jugu od njega. - U svima ovim naseljima žive bratstva, koja su zajedničkog porijekla (od dva brata) i "sela" se zovu svako po svome brastvu. U Pejovićima živi samo brastvo toga imena, čiji su rodovi: Jovanovići, Boškovići i Nikolići. U Abramovićima pored brastva Abramovića (15 "kuća") ima i 1 "kuća" malog brastva Milinića. U Andrićima s Ovsištima samo je brastvo Andrići, koje se dijeli na Vukoviće, Crvenice (Crveničane) i Mrvaljeviće.

LJEŠEV STUP
je "selo" na sjeveru od Prediša, najsjevernije bjeličko naselje. Kao i druga do sada pomenuta bjelička "sela", i ono je razmješteno oko povećeg broja dolova, koji su sve jedan do drugoga i u tiješnoj vezi među sobom. U selu stanuju dva srodna brastva: Popivode (20 "kuća") i Kuzmani (3 "kuće").

MALOŠIN DO
je "selo" na sjeveroistoku od Prediša. Sve su seoske kuće "na jednom mjestu, krajem dola koji se zove Malošin Do". U selu su tri brastva različnog porijekla: Mrvaljevići (1 "kuća"), Vujoševići (6 "kuća") i Bekovići (5 "kuća").

UBLICE
su na zapadu od Duba i nalaze se između dva velika brda, Gaja i Debelog Brijega. Kuće su im po ivicama i stranama dva susjedna dola: Ubličkog Dola i Dolova. Po tome se i dijele na dva "sela": u prvom dolu su Ublice (sa 4 "kuće" Ćetkovića i 10 "kuća" Pravilovića) a u drugome Dolovi (sa 1 "kućom" Pravilovića). Oba su ublička brastva, Ćetkovići i Pravilovići, jednoga porijekla, starinom Mileševići. Neki od Pravilovića zovu se i užim prezimenima: Bajovići i Vukičevići.

DIDE
su, kao i Ublice, na zapadu od Duba. Dijele se na dva "sela". Glavno "selo" su Dide i za njih se redovno kaže "selo", "u selo su zemlje…" itd. U tome "selu" su 2 "kuće" Draškovića i 8 "kuća" Vujića. Drugo je "selo" (za koje se rijetko kaže da je "selo") na jugozapadu od prvog, Stankova Kamenica, sa 2 "kuće" Draškovića.
Oba brastva, Draškovići i Vujići, istog su porijekla i takođe, kao i Ubličani, imaju staro zajedničko prezime Mileševići.

TOMIĆI
je južno bjeličko naselje i zahvataju cijelu sjeveroistočnu podgorinu planina: Čelinca, Oporca i Sinsića. Dijele se na osam "sela", koja su sva po dolovima ili kraj neke grupe od manjih dolova i dočića. Gotovo u sredini je "selo" Tomići (3 "kuće" Ivanovića i 5 "kuća" Vušurovića) kod crkve. Uz njega se računa i mjesto Ljug Gornji sa 1 "kućom" Ivanovića. Na sjeveru je od "sela" Tomića Pustaš sa 2 "kuće" Ivanovića i 2 "kuće" Vušurovića. Jos dalje su na sjeveru Lisački Dolovi sa 4 "kuće" Vušurovića i 1 "kućom" Ivanovića. Ispod Čelinca su: najprije i sjevernije, Podlunjić (9 "kuća" Ivanovića), a južnije Čelinački Dolovi (2 "kuće" Vušurovića). Još dalje su na jugu, ispod planine Oporca, Oporački Dolovi (3 "kuće" Vušurovića), do njih na jugoistoku Kamenice (3 "kuće" Vušurovića), a najdalje na jugu, ispod Radojeva Brijega, Vlaške Rupe (2 "kuće" Ivanovića). - Kao što se iz navedenog vidi, u Tomićima žive dva brastva, Ivanovići i Vušurovići. Ona su među sobom blisko srodna, jer vode porijeklo od zajedničkog, poznatog, pretka.

MIKULIĆI
su na sjeveroistoku od Tomića, između planina Stavora i Crnijelji. Imaju dva "sela": Mikuliće ispod Stavora i Predojevicu ispod Crnijelji. Oba su po ivicama i po stranama od po nekoliko dolova i dolaca. U "selu" Mikulićima sjede: 17 "kuća" Vujovića, 4 "kuće" Vukčevića, 6 "kuća" Bracanovića i 2 "kuće" Šaranovića; a u Predojevici: 9 "kuća" Vujovića i 1 "kuća" Vukčevića. - Svako od imenovana četiri brastva, Vujovići, Vukčevići, Bracanovići i Šaranovići, zasebnog je porijekla.

izvor "Stara Crna Gora"